wpisy na facebooka

Kto może otrzymać zadośćuczynienie od biura podróży?

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania od biura podróży zadośćuczynienia za zmarnowane wakacje, są osoby które uczestniczyły w wyjeździe wakacyjnym, bez względu na to czy to one opłacały ten wyjazd, bez znaczenia też jest czy osoby te zawierały umowę z biurem turystycznym. Co ważne, uprawnionymi do uzyskania zadośćuczynienia za zmarnowane wakacje są także dzieci.

Jaki jest termin na żądanie zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop można ubiegać się przez okres 3 lat. Po upływie tego terminu, a dokładniej z dniem 1 stycznia kolejnego (czwartego) roku roszczenie ulegnie przedawnieniu.

Zmarnowane wakacje – jak uzyskać odszkodowanie krok po kroku.

Wybór oferty i zakup imprezy turystycznej

Przezorny turysta już na etapie zakupu wycieczki powinien zabezpieczyć się na wypadek ewentualnych roszczeń poprzez:

 • zabezpieczenie zrzutów ekranu ze strony internetowe biura podróży oferującej daną imprezę
 • zapisanie korespondencji email z biurem podróży lub jego przedstawicielem
 • zabezpieczenie kopii umowy z biurem turystycznym

Postępowanie w przypadku nieprawidłowościach w transporcie

Jeżeli częścią wycieczki jest przelot linią czarterową, czy dojazd autokarem – to za wszelkie odstępstwa od zagwarantowanej formy przejazdu odpowiedzialność ponosi także biuro podróży.

Jeśli jednak dochodzi do odwołania lotu charterowego lub do jego opóźnienia o ponad 3 godziny, wówczas możesz uzyskać dodatkowe odszkodowanie za opóźniony lot lub odszkodowanie za odwołany lot.

Postępowanie w miejscu wypoczynku

Jeżeli po przybyciu na miejsce wypoczynku okaże się, że warunki wypoczynku są niezgodne z ofertą wówczas należy:

 • wykonać bogatą dokumentację fotograficzną na okoliczność niezgodności oferty
 • zebrać dane ewentualnych świadków
 • zbierać wszelkie rachunki będące w związku z niedogodnościami (np. rachunki za leżaki plażowe)
 • jak najszybciej złożyć reklamację pisemną u właściwego rezydenta biura podróży

Jak sporządzić reklamację u rezydenta na miejscu wypoczynku

 • sporządź reklamację w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach
 • drugi egzemplarz pokwitowany przez rezydenta zachowaj dla siebie
 • na reklamacji zawrzyj dane osobowe wszystkich osób roszczących
 • wskaż wszelkie niedogodności i niezgodności z umową zawartą z biurem podróży
 • zawrzyj swoje żądania (np. przeniesienie do hotelu spełniającego wymagania zawarte w umowie)

Jak wysokie odszkodowanie za zmarnowany urlop mogę uzyskać?

Odszkodowanie za odwołaną imprezę turystyczną

Odszkodowanie ma celu rekompensatę poniesionej szkody majątkowej. W przypadku odwołania imprezy turystycznej na odszkodowanie składa się zwrot wszystkich poniesionych kosztów związanych z imprezą np zwrot:

 • kosztów zakupu imprezy
 • kosztów dojazdu na lotnisko
 • poniesionych kosztów hotelowych

Wysokość odszkodowanie za nieudane wakacje

Jeżeli impreza turystyczna doszła do skutku, ale jej warunki odbiegały od tych zawartych w umowie, to często w sposób dokładny nie można wyliczyć wysokości odszkodowania. Wysokość odszkodowania należy więc uprawdopodobnić poprzez zebranie odpowiednich dowodów (zdjęcia, rachunki itp).

W określaniu wysokości należnego odszkodowania za zmarnowany urlop znajduje zastosowanie tzw. tabela frankfurcka. Tabela ta nie jest w Polsce źródłem obowiązującego prawa, jednakże w postępowaniach sądowych często znajduje zastosowanie.

Jeżeli impreza turystyczna odbyła się, wówczas nie uzyskasz odszkodowania za zmarnowany urlop w wysokości odpowiadającej 100% ceny zakupionej wycieczki turystycznej. Wysokość odszkodowania może wynosić 30-90% ceny zakupu imprezy turystycznej, a ostateczna wysokość jest uzależniona od rodzaju niezgodności pomiędzy ofertą, umową turystyczną i stanem faktycznym.

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop to świadczenie dodatkowe

Oprócz odszkodowania za zmarnowany urlop KDRO.pl będzie żądać w Twoim imieniu od biura podróży zapłaty zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie ma wynagrodzić Tobie całość krzywdy i negatywnych przeżyć związanych ze zmarnowanymi, z winy biura turystycznego i jego kooperantów, wakacjami.

Zadośćuczynienie za nieudane wakacje może więc wynieść 500zł, 5.000zł, a w szczególnych przypadkach nawet kilkanaście złotych.

Po zsumowaniu odzyskanych kwot odszkodowania i zadośćuczynienia może okazać się, iż pomimo tego iż impreza turystyczna doszła do skutku, to biuro podróży będzie musiało zwrócić za nią pieniądze w kwocie znacznie wyższej niż ta opłacona przez Ciebie.

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od dnia zakończenia wycieczki nie minęły 3 lata

Wymagane dokumenty

 • umowa zawarta z biurem turystycznym
 • wszelka korespondencja z biurem turystycznym z etapu wyboru oferty
 • dokumentacja fotograficzna z miejsca wypoczynku dokumentująca niezgodności z umową
 • ewentualna kopia reklamacji złożona rezydentowi biura podróży

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz etap wyboru oferty turystycznej oraz niezgodności z ofertą
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią