Odszkodowanie lub zadośćuczynienie – kiedy można się o nie ubiegać?

Odszkodowanie i zadośćuczynienie często są uznawane za synonimy. To mylne przekonanie, ponieważ zasady ich przyznawania są różne. Wyjaśniamy, na czym polega różnica, jakiego rodzaju rekompensaty możemy spodziewać się w obu przypadkach oraz jakie są terminy składania roszczenia.

Różnica między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem

Zadośćuczynienie dotyczy szkody niemajątkowej, tzw. krzywdy, a o odszkodowanie zaś możemy występować, gdy ponieśliśmy straty majątkowe. Dla przykładu, gdy doznaliśmy szkody na osobie, np. w wyniku  wypadku komunikacyjnego złamaliśmy nogę, rękę itp., zadośćuczynienie będzie rekompensować nam ból, dyskomfort związany z opieką osób trzecich, brak możliwości realizacji swoich pasji, planów zawodowych, czy pełnienia ról społecznych itp., odszkodowanie zaś koszty zakupu leków, wizyt lekarskich, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, dojazdów do placówek medycznych, utraconych dochodów. Każdy przypadek rozpatruje się indywidualnie. Żeby mieć pewność, że nasza sprawa zostanie pomyślnie rozpatrzona, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów.

Godną polecenia jest kancelaria adwokacka Szram&Stężycki, która specjalizuje się w sprawach dotyczących ubezpieczeń majątkowych. Na co dzień pomaga klientom w uzyskaniu zadośćuczynień, odszkodowań oraz rent. Kancelaria ma swoją siedzibę w Pabianicach oraz posiada klientów w Łodzi.

Jak zgłosić roszczenie?

Zgłoszenie szkody musi mieć formę pisemną. Do wniosku powinniśmy dołączyć wszelkie dokumenty dotyczące danej sprawy, jak np. dokumentacja medyczna, rachunki związane z kosztami leczenia czy naprawą uszkodzonego mienia oraz dokumenty potwierdzające pogorszenie się sytuacji życiowej w wyniku zaistniałej szkody. Załączone dokumenty będą bardzo ważne w procesie uznawania przez ubezpieczyciela szkody oraz szacowaniu wysokości należnego świadczenia.

Roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie można składać co do zasady w terminie do 3 lat, liczonych od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o szkodzie i o osobie odpowiedzialnej do jej naprawienia, nie dłużej niż w terminie 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Wyjątkiem są m.in. sytuacje, gdy szkoda wynikła ze zbrodni lub występku. Wtedy termin przedawnienia wynosi lat 20 od dnia popełnienia przestępstwa. Uwaga: nie musimy mieć wyroku karnego skazującego. Inaczej postępuje się również w sytuacji, gdy poszkodowany w momencie wypadku był niepełnoletni. Wtedy przedawnienie następuje dopiero po minięciu 2 lat od osiągnięcia przez niego pełnoletniości.

Regulacje prawne

W świetle prawa, świadczenie z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia leży po stronie zakładu ubezpieczeń, do którego należy sprawca wypadku. Na rozpatrzenie sprawy i wypłatę środków ma 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia. Jeśli po upływie tego terminu nie nastąpi wydanie decyzji i będzie konieczne wyjaśnienie pewnych okoliczności, ubezpieczyciel na wypłatę pieniędzy będzie miał 14 dni od daty wyjaśnienia. Jeżeli uznamy, że przyznana rekompensata jest zbyt niska, możemy zgłosić do ubezpieczyciela reklamację lub przekazać sprawę do sądu.